مفصل شانه

مفصل شانه

مفصل شانه، مفصل پیچیده ای است که بین سر استخوان بازو و حفره گلنویید استخوان کتف قرار گرفته و با ترقوه اتصال دارد. دامنه حرکتی این مفصل زیاد است و همین امر باعث میشود که احتمال آسیب آن در حین فعالیت و کار بیشتر باشد.  پایداری مفصل شانه توسط کپسول مفصلی ،لیگامانها و عضلات قوی اطراف آن فراهم می شود. علاوه بر استخوانهای مفصل شانه، […]

بیشتر بخوانید پیام بگذارید