هشتمین سمینار جراحی شانه و آرنج

برگزارکنندگان: انجمن جراحان شانه و آرنج ایران، انجمن جراحان ارتوپدی ایران، مرکز تحقیقات زانو و طب ورزش 

زمان برگزاری: ۲۷ الی ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 
مکان برگزاری: تهران، سالن فردوسی پژوهشگاه نیرو