دکتر امید رضا مومن زاده

 

متخصص ارتوپدی – فلوشیپ جراحی شانه            استادیار گروه ارتوپدی , دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 پست الکترونیک:    omomen@sums.ac.ir