دکتر خسرو تحویلداری

دکتر خسرو تحویلدارى
متولد ١٣٣١
طب عمومى از دانشگاه تهران سال ١٣۵٨
تخصص ارتوپدى از دانشگاه شهید بهشتى سال ١٣۶٨
عضو هیٌت علمى دانشگاه شهید بهشتى از سال ١٣۶٨ تا ١٣٧٨
فلوشیپ شانه آرنج از زوریخ سوییس نزد پروفسور گربر سال ١٣٨٢

 

 

آدرس مطب : تهران ، خیابان قایم مقام فراهانى، بالاتر از خیابان مطهرى، بیمارستان تهران کلینیک ، طبقه دوم، تلفن ٨٨٧٢۴١٩٧

بیمارستان محل کار : تهران کلینیک