چشم انداز

جراحان شانه و آرنج ایران در جهت بالا بردن کیفیت مراقبت های شانه و آرنج در سطح کشوری و جهانی از طریق رهبری، آموزش پزشکی، تحقیقات علمی و دفاع از حقوق بیماران گام برمی دارد.