ژورنال رسمی

جراحان شانه و آرنج ایران گروهی آموزشی بوده که مسوول پیشبرد برنامه های علمی, سازماندهی دانسته های کنونی، استاندارد نمودن اختصارات و واژه ها، و نشر مقالات علمی می باشد. ژورنال رسمی گروه جراحان شانه و آرنج ایران ABJS می باشد.